CHULA Pre-congress course 2015

งานประชุมวิชาการประจำปี CHULA Pre-congress course 2015

iamdr ได้ร่วมกับภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของงานประชุมวิชาการ

ผลลัพธ์

เว็บไซต์ www.chulaprecongress.com ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 58 ที่ผ่านมา หลังจากการประชุมสิ้นสุดจึงได้ปิดตัวไป สามารถดูตัวอย่างได้ที่ http://rath.asia/demo/cuent/